百家姓敦坤查询

百家姓大全带拼音

Zhào  Qián  Sūn   Lǐ     Zhōu  Wú  Zhèng  Wáng

赵    钱    孙    李       周    吴    郑    王

Féng  Chén  Chǔ  Wèi     Jiǎng  Shěn  Hán  Yáng

冯    陈    褚    卫       蒋    沈    韩    杨

Zhū   Qin   Yoú   Xǔ      Hé    Lǚ    Shi  Zhāng

朱    秦    尤    许       何    吕    施    张

Kǒng  Cáo  Yán   Huà     Jīn   Wèi   Táo   Jiāng

孔    曹    严    华       金    魏    陶    姜

Qī    Xiè   Zōu  Yù     Bǎi(Bó) Shuǐ  Dòu   Zhāng

戚    谢    邹    喻       柏    水    窦    章

Yún   Sū   Pān   Gě       Xī   Fàn   Péng  Láng

云    苏    潘    葛       奚    范    彭    郎

Lǔ   Wéi  Chāng  Mǎ      Miáo  Fèng  Huā  Fāng

鲁    韦    昌    马       苗    凤    花    方

Yú   Rén   Yuán  Liǔ     Fēng   Bào   Shǐ  Táng

俞    任    袁    柳       酆    鲍    史    唐

Fèi(Bì) Lián Cén   Xuē     Léi   Hè    Ní   Tāng

费    廉    岑    薛      雷    贺    倪    汤

Téng  Yīn  Luó   Bì      Hǎo   Wū   ān   Cháng

滕    殷   罗    毕      郝    邬    安    常

Lè(Yuè) Yú  Shí   Fù       Pí    Biàn  Qí   Kāng

乐    于    时    傅       皮    卞    齐    康

Wǔ   Yú   Yuán  Bǔ       Gù  Mèng  Píng  Huáng

伍    余    元    卜       顾    孟    平    黄

Hé   Mù   Xiāo  Yǐn      Yáo  Shào  Zhàn  Wāng

和    穆    萧    尹       姚    邵    湛    汪

Qí   Máo   Yǔ   Dí       Mǐ   Bèi  Míng  Zāng

祁    毛    禹    狄       米    贝    明    臧


百家姓大全带拼音


Jì    Fú  Chéng  Dài      Tán   Sòng  Máo  Páng

计    伏    成    戴       谈    宋    茅    庞

Xióng  Jǐ   Shū   Qū     Xiàng  Zhù   Dǒng  Liáng

熊    纪    舒    屈       项    祝    董    梁

Dù   Ruǎn  Lán  Mǐn      Xí    Jì    Má  Qiáng

杜    阮    蓝    闵      席    季    麻    强

Jiǎ    Lù   Lóu  Wēi      Jiāng  Tóng  Yán  Guō

贾    路    娄    危       江    童    颜    郭

Méi  Shèng  Lín  Diāo    Zhōng  Xú   Qiū   Luò

梅    盛    林    刁       钟    徐    邱    骆

Gāo  Xià   Cài   Tián     Fán    Hú   Líng  Huò

高    夏    蔡    田       樊    胡    凌    霍

Yú   Wàn  Zhī   Kē      Zǎn   Guǎn  Lú    Mò

虞    万    支    柯       昝    管    卢    莫

Jīng  Fáng  Qiú  Miào     Gān   Xiè  Yīng  Zōng

经    房    裘    缪       干    解    应    宗

Dīng Xuān  Féi   Dèng     Yù   Shàn  Háng  Hóng

丁    宣    贲    邓       郁    单    杭    洪

Bāo  Zhū   Zuǒ   Shí     Cuī    Jí    Niǔ  Gōng

包    诸    左    石       崔    吉    钮    龚

Chéng Jī   Xíng  Huá      Péi    Lù  Róng  Wēng

程    嵇    邢    滑       裴    陆    荣    翁

Xún  Yáng  Yū   Huì     Zhēn   Qū   Jiā   Fēng    

荀    羊    於    惠       甄    曲    家    封


百家姓大全带拼音


Ruì   Yì   Chǔ  Jìn       Jí    Bǐng  Mí  Sōng

芮    羿    储    靳       汲    邴    糜    松

Jǐng  Duàn  Fù   Wū      Wū    Jiāo   Bā  Gōng

井    段    富    巫       乌    焦    巴    弓

Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ       Chē   Hóu   Fú   Péng

牧    隗    山    谷       车    侯    宓    蓬

Quán  Xī   Bān  Yǎng     Qiū  Zhòng  Yī  Gōng

全    郗    班    仰       秋    仲    伊    宫

Nìng  Qiú  Luán  Bào     Gān   Tǒu   Lì   Róng

宁    仇    栾    暴       甘    钭    厉    戎

Zǔ   Wǔ    Fú   Liú      Jǐng  Zhān   Shù  Lóng

祖    武    符    刘       景    詹    束    龙

Yè   Xìng  Sī   Sháo     Gào    Lí    Jì   Bó

叶    幸    司    韶       郜    黎    蓟    薄

Yìn   Sù   Bái   Huái      Pú   Tái   Cóng   è

印    宿    白    怀       蒲    邰    从    鄂

Suǒ  Xián   Jí    Lài      Zhuó  Lìn  Tù   Méng

索    咸    籍    赖       卓    蔺    屠    蒙

Chí  Qiáo  Yīn   Yù      Xū   Nài  Cāng  Shuāng

池    乔    阴    鬱       胥    能    苍    双

Wén Shēn  Dǎng  Zhái      Tán  Gòng  Láo   Páng

闻    莘    党    翟       谭    贡    劳    逄

Jī   Shēn   Fú    Dǔ      Rǎn   Zǎi    Lì   Yōng

姬    申    扶    堵       冉    宰    郦    雍

Xì   Qú   Sāng  Guì      Pú    Niú  Shòu   Tōng

卻    璩    桑    桂       濮    牛    寿    通

Biān  Hù   Yān   Jì       Jiá    Pǔ  Shàng  Nóng

边    扈    燕    冀       郏    浦    尚    农

Wēn  Bié  Zhuāng Yàn     Chái   Qú   Yán  Chōng

温    别    庄    晏       柴    瞿    阎    充


百家姓大全带拼音


Mù   Lián  Rú    Xí      Huàn  ài    Yú   Róng

慕    连    茹    习      宦    艾    鱼    容

Xiàng Gǔ    Yì   Shèn     Gē   Liào   Yǔ  Zhōng

向    古    易    慎      戈    廖    庾    终

Jì    Jū   Héng   Bù      Dū   Gěng  Mǎn  Hóng

暨    居    衡    步      都    耿    满    弘

Kuāng Guó  Wén  Kòu     Guǎng  Lù   Quē  Dōng

匡    国    文    寇      广    禄    阙    东

ōu   Shū   Wò    Lì      Yù    Yuè   Kuí  Lóng

欧    殳   沃    利       蔚    越    夔    隆

Shī  Gǒng  Shè   Niè     Cháo   Gōu   áo   Róng

师    巩    厍    聂      晁   勾(句)  敖    融

Lěng  Zī   Xīn   Kàn    Nā(Nuó) Jiǎn  Ráo  Kōng

冷    訾    辛    阚       那    简    饶    空

Zēng  Wú  Shā   Niè      Yǎng  Jū    Xū   Féng

曾    毋   沙    乜       养    鞠    须    丰

Cháo Guān  Kuǎi  Xiāng    Zhā   Hòu  Jīng  Hóng

巢    关    蒯    相       查    后    荆    红

Yóu  Zhú  Quán   Lù    Gě(Gài)  Yì  Huán  Gōng

游    竺   权    逯       盖    益    桓    公

Mò qí   Sī mǎ Shàng guān ōu yáng  Xià hóu  Zhū gě

万俟    司马     上官     欧阳     夏侯     诸葛

Wén rén Dōng fāng  Hè lián Huáng fǔ  Yù chí Gōng yáng

闻人    东方     赫连     皇甫     尉迟     公羊

Tán tái Gōng yě  Zōng zhèng  Pú yáng Chún yú Chán yú

澹台    公冶   宗政       濮阳     淳于   单于

Tài shū  Shēn tú Gōng sūn  Zhòng sūn Xuān yuán Líng hú

太叔    申屠    公孙       仲孙     轩辕   令狐

Zhōng lí Yǔ wén Zhǎng sūn  Mù róng  Xiān yú  Lǘ qiū

钟离    宇文    长孙       慕容     鲜于    闾丘

Sī tú   Sī kōng  Qí guān  Sī kòu   Zhǎng    Dū

司徒    司空    丌官      司寇     仉       督

Zǐchē Zhuān sūn  Duān mù  Wū mǎ   Gōng xī

子车    颛孙    端木      巫马      公西

Qīdiāo  Yuèzhèng  Rǎng sì Gōng liáng Tuò bá   Jā gǔ

漆雕    乐正    壤驷      公良     拓跋     夹谷


百家姓大全带拼音


Zǎi fǔ   Gǔ liáng  Jìn    Chǔ     Yán    Fǎ

宰父    谷梁     晋     楚      闫     法

Rú    Yān    Tú    Qīn   Duàn gān   Bǎi lǐ

汝     鄢     涂     钦      段干     百里

Dōng guō Nán mén Hū yán  Guī Hǎi Yáng shé Wēi shēng

东郭     南门    呼延   归   海   羊舌   微生

Yuè  Shuài  Gōu  Kòng   Kuàng  Hòu  Yǒu(Yòu) Qín

岳    帅    缑    亢       况    郈    有    琴

Liáng qiū    Zuǒ qiū    Dōng mén   Xī mén

梁丘       左丘       东门       西门

Shāng Móu  Shé  Nài(Mǐ)   Bó   Shǎng    Nán gōng

商    牟    佘    佴       伯     赏       南宫

Mò   Hǎ   Qiáo  Dá      Nián  ài   Yáng  Tóng

墨   哈    谯    笪      年    爱    阳    佟

 

 

    
    
    
    
    
    
  羿  
    
 宿怀   
   寿 
    
 广   
   万俟司马 上官欧阳
夏侯诸葛 闻人东方 赫连皇甫 尉迟公羊 澹台公冶 宗政濮阳 淳于仲孙 太叔申屠
公孙乐正 轩辕令狐 钟离闾丘 长孙慕容 鲜于宇文 司徒司空 亓官司寇 子车
颛孙端木 巫马公西 漆雕乐正 壤驷公良 拓拔夹谷 宰父谷粱 
段干百里 东郭南门 呼延归海 羊舌微生  梁丘左丘 东门西门
 南宫  第五 


 《百家姓》本是北宋初年钱塘(杭州)的一个书生所编撰的蒙学读物,将常见的姓氏篇成四字一句的韵文,像一首四言诗,便与诵读和记忆,因此,流传至今,影响极深。《百家姓》本来收集四百一十一个经赠补到五百零四个姓,其中单因姓四百四十四个,复姓六十个。

 「姓氏」在现代汉语中是一个词,但在秦汉以前,姓和氏有明显的区别。姓源於母系社会,同一个姓表示同一个母系的血缘关系。中国最早的姓,大都从「女」旁,如:姜,姚,姒,妫,嬴等,表示这是一些不同的老祖母传下的氏族人群。而氏的产生则在姓之後,是按父系来标识血缘关系的结果,这只能在父权家长制确立时才有可能。因此,当我们读到「黄帝轩辕氏,姬姓」以及「炎帝列山氏,姜姓」时,可以明白,中华民族共同始祖炎黄二帝原分属两个按母系血缘关系组织起来的部落或部落联盟,一姓姜,一姓姬,而他们又分别拥有表示自己父权家长制首领的氏称;列山,轩辕。姓和氏有严格区别又同时使用的的局面表明,母权制已让位于父权制,但母系社会的影响还存在,这种影响一直到春秋战国以后才逐渐消亡。

百家姓为您提供百家姓排名,百家姓全文,百家姓大全,百家姓查询,百家姓起名,百家姓QQ头像,百家姓复姓等.百家姓大全收集百家姓氏,可查询百家姓排名前100位,百家姓全文。
敦坤查询 全部查询
copy; 2017 敦坤查询 网站地图 回到顶部